Liljestad säteri
Tillbaka till berättelsen:
Hugo Blomqvist
Ingvar Blomqvist


Liljestad, säteri i Östergötland nära Storån och Slätbaken, 5 km öster om Söderköping, Skönberga socken, Hammarkinds härad, Östergötlands län, postadress Söderköping, utgör 2 1/4 mantal, 232 har, därav 120 har åker. Taxeringsvärdet uppgår till 140 800 kr (enligt 1928 års fastighetstaxering). Gården, som är helt elektrifierad, äger kalkstensbrott.

Huvudbyggnadens bottenvåning är av sten, de två övre av reveterat och tegelbeklätt trä. Nedre våningen skall härstamma från 1500-talet, de övre byggdes 1829 av greve K. F. von Schwerin. Den har två flygelbyggnader samt omgives av en stor trädgård och park, varifrån en ovanligt vacker utsikt över Slätbaken utbreder sig.

Det omnämnes, att
Ingeborg Tordadotter 1369 skänkte på sin sons begravningsdag en del av ”Lilliastadhum” till Linköpings domkyrka. Under 1500-talet tillhörde gården riksrådet Johan A:son Bielke, som avled härstädes 1576. Här föddes och uppväxte Sveriges drottning Gunilla Bielke. Riksrådet Axel Axelsson Bielke skrev sig också till Liljestad. 1589 hörde egendomen som ladugård under Stegeborg. Vid reduktionen indrogs egendomen till kronan, men kom senare i enskild ägo och tillhörde på 1750-talet ryttmästaren Johan Råmark och 1783 krigskommissarien Karl Fredrik Palmblad till omkring 1798. Under denna tid föddes här den kände skriftställaren professorn Vilh. Fr. Palmblad, den förres son.

1812 ägdes Liljestad av majoren
Bleckert Anders Flodman, död 1842, och från 1819 tillhörde egendomen greve Kurt Filip von Schwerin, 1850 ryttmästaren L. K. F. af Segerström, 1853 häradshövdingen friherre F. V. Rehbinder och sedan 1858 friherre F. A. Funck, vid vilkens död egendomen tillföll hans änka. Åren 1884–94 innehades gården av friherre Gustaf Johan Funck, men i början av 1900-talet sutto herrar C. G. och C. J. Schenström som innehavare av Liljestad, vilken emellertid 1910 hade kommit i herr N. E. Neuendorffs ägo. 1914 var ingenjören Elias Broman ägare och 1918 friherre Fr. von Otter. Slutligen tillhörde Liljestad 1920 agronom Georg Müller för att 1923 övergå till grosshandlanden Hugo Blomqvist, som är den historiska gårdens ägare i våra dagar. — skrev man 1930.
Källa: Svenska gods och gårdar utgiven 1930 på Tullbergs Förlag


Men, egendomen såldes och 1930-32 ägs den av fastighetsmäklare
Löfgren och från 1932 av disponent C.G. Gustavsson, Norrköping. 1936 köptes egendomen av bröderna Ivan och Emil Andersson. Ivan köpte ut sin bror så från 1945 är Ivan Andersson ensam ägare, fram till sin död 1967. Sedan 1969 innehas egendomen av han son Magnus Andersson.

Liljestad, Östergötland.
Vykort, poststämplat 4/9 1925, till fröken Ester Pettersson, Stockholm, frimärke 10 öre. Förlag Dagmar Eriksén, Norrköping.


Liljestad i vinterskrud.


Vinter


Familjeekipaget. 1920-talet.


Avfärd. 1920-talet.


Lulle.


Liljestad från parken.


Ingvar Blomqvist på Apollo.
1920-talet.


Nynäs Hero,
Hammarkinds härads
finaste avelstjur 1924–28.

Foto 160 x 200

Foto 160 x 200

Foto 160 x 200